Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ Tᴏ BᴀᴀʟᴠᴇᴇʀRᴇᴛᴜʀɴꜱ.Wᴀᴘᴋɪᴢ.Cᴏᴍ, Iɴᴅɪᴀ'ꜱ Nᴏ.1 Sᴇʀɪᴀʟ Dᴏᴡɴʟᴏᴅɪɴɢ Wᴀᴘꜱɪᴛᴇ , Wᴀᴘꜱɪᴛᴇ Oᴡɴᴇʀ :- Vɪꜱʜᴀʟ K Rᴏʏ, (Cᴏɴᴛᴀᴄᴛ Kᴀʀᴇ :- +9123272827 📱)

W3SchoolsW3Schools W3Schools W3Schools W3Schools W3Schools

  BaalVeer Returns (Lockdown After Episodes)

Baalveer Returns Lockdown After Episodes

Baalveer Returns Episode - 145 (13-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 146 (14-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 147 (15-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 148 (16-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 149 (17-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 150 (20-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 151 (21-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 152 (22-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 153 (23-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 154 (24-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 155 (27-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 156 (28-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 157 (29-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 158 (30-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 159 (31-07-2020)
Baalveer Returns Episode - 160 (03-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 161 (04-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 162 (05-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 163 (06-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 164 (07-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 165 (10-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 166 (11-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 167 (12-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 168 (13-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 169 (14-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 170 (17-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 171 (18-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 172 (19-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 173 (20-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 174 (21-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 175 (24-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 176 (25-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 177 (26-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 178 (27-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 179 (28-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 180 (31-08-2020)
Baalveer Returns Episode - 181 (01-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 182 (02-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 183 (03-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 184 (04-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 185 (07-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 186 (08-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 187 (09-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 188 (10-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 189 (11-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 190 (14-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 191 (15-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 192 (16-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 193 (17-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 194 (18-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 195 (21-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 196 (22-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 197 (23-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 198 (24-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 199 (25-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 200 (28-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 201 (29-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 202 (30-09-2020)
Baalveer Returns Episode - 203 (01-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 204 (02-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 205 (05-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 206 (06-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 207 (07-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 208 (08-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 209 (09-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 210 (12-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 211 (13-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 212 (14-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 213 (15-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 214 (16-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 215 (19-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 216 (20-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 217 (21-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 218 (22-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 219 (23-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 220 (26-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 221 (27-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 222 (28-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 223 (29-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 224 (30-10-2020)
Baalveer Returns Episode - 225 (02-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 226 (03-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 227 (04-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 228 (05-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 229 (06-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 230 (09-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 231 (10-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 232 (11-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 233 (12-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 234 (13-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 235 (16-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 236 (17-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 237 (18-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 238 (19-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 239 (20-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 240 (23-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 241 (24-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 242 (25-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 243 (26-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 244 (27-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 245 (30-11-2020)
Baalveer Returns Episode - 246 (01-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 247 (02-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 248 (03-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 249 (04-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 250 (07-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 251 (08-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 252 (09-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 253 (10-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 254 (11-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 255 (14-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 256 (15-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 257 (16-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 258 (17-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 259 (18-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 260 (21-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 261 (22-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 262 (23-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 263 (24-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 264 (25-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 265 (28-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 266 (29-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 267 (30-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 268 (31-12-2020)
Baalveer Returns Episode - 269 (01-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 270 (04-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 271 (05-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 272 (06-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 273 (07-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 274 (08-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 275 (11-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 276 (12-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 277 (13-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 278 (14-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 279 (15-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 280 (18-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 281 (19-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 282 (20-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 283 (21-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 284 (22-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 285 (25-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 286 (26-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 287 (27-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 288 (28-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 289 (29-01-2021)
Baalveer Returns Episode - 290 (01-02-2021)
Baalveer Returns Episode - 291 (02-02-2021)
Baalveer Returns Episode - 292 (03-02-2021)
Baalveer Returns Episode - 293 (04-02-2021)
Baalveer Returns Episode - 294 (05-02-2021)
Baalveer Returns Episode - 295 (08-02-2021)

Devloped By :- Vishal K Roy